Menü

Privacybeleid

Welkom op de website van Tiroler Kräuterdestillerie. Wij waarderen uw interesse in onze website.

 

Wie is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking?

The fruit & herbal drinks company B.V. is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

 

Welke gegevens verzamelt en verwerkt door Tiroler Kräuterdestillerie?

Gebruikersgegevens

Tiroler Kräuterdestillerie verzamelt en verwerkt de gegevens die u zelf heeft opgegeven. Bij een aankoop of registratie op de site wordt gevraad om uw voornaam, achternaam, e-mailadres, adres, en geboortedatum te geven. Deze gegevens worden gekoppeld aan de inloggegevens die aan u worden verstrekt door Tiroler Kräuterdestillerie.

 

Automatisch Gegenereerde Informatie

Tiroler Kräuterdestillerie verzamelt naast de hierboven genoemde gegevens ook automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens uw gebruik van de website. Deze informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres, het type browser dat u gebruikt en de pagina's die u bezoekt.

Daarnaast verzamelt Tiroler Kräuterdestillerie informatie via "cookies" die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Verderop in dit document leest u meer over het gebruik van cookies door Tiroler Kräuterdestillerie.

 

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt Tiroler Kräuterdestillerie uw persoonsgegevens?

Tiroler Kräuterdestillerie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om toegang tot en gebruik van de website mogelijk te maken;
 • ter uitvoering van de overeenkomst tussen u en Tiroler Kräuterdestillerie;
 • om u op verzoek ondersteunende dienstverlening aan te kunnen bieden;
 • om u te kunnen benaderen met informatie over onze producten of diensten, een nieuwsbrief en enquêtes.
 

Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden

Tiroler Kräuterdestillerie zal uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden doorgeven, tenzij dit noodzakelijk is om aan de verschuldigde (al dan niet contractuele) prestatie te voldoen of indien er hiertoe een wettelijke basis bestaat.
Uw persoonsgegevens kunnen in het kader van onze dienstverlening aan u worden doorgegeven aan onze dochterondernemingen en/of dienstverleners in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Wij zullen in dat geval adequate maatregelen nemen om de doorgifte van uw persoonsgegevens met voldoende waarborgen te beschermen.
 

U heeft de controle over alle persoonlijke gegevens, die u ons online ter beschikking stelt. Een verandering van de bij ons opgeslagen gegevens is ten allen tijde mogelijk. U kunt ten allen tijde de door ons opgeslagen gegevens controleren. Als u geen reclamemails wilt ontvangen, zullen wij u natuurlijk ook geen toesturen.

  

Op welke wijze beschermt Tiroler Kräuterdestillerie uw persoonsgegevens?

Tiroler Kräuterdestillerie zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. Na afloop van de door Tiroler Kräuterdestillerie vastgestelde bewaartermijnen, zullen uw persoonsgegevens worden vernietigd.

 

Uw persoonsgegevens zullen in de bestelprocedure worden versleuteld en met behulp van SSL-Encryptie verzonden over het internet. Credit card gegevens worden niet opgeslagen, maar direct ten laste van onze payment service provider Wirecard CEE B.V. worden verwerkt. Toegang tot uw account is alleen mogelijk na het invoeren van uw persoonlijke wachtwoord. Om onbevoegde toegang tot uw vertrouwelijke gegevens te voorkomen moet u altijd uitloggen en het browservenster sluiten wanneer u klaar bent met ons te communiceren, vooral als u uw computer deelt met anderen.

 

Kennisneming, verbetering en verwijdering van uw gegevens

Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die Tiroler Kräuterdestillerie over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen, dan kunt u per e-mail contact opnemen met Tiroler Kräuterdestillerie via shop@alpenlaendische-spezialitaeten.comTiroler Kräuterdestillerie zal u binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent u verwerkt en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering of verbetering zal of kan voldoen.
 
 

Verzet tegen gegevensverwerking voor commerciële en charitatieve doeleinden

Wanneer u geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten, dan kunt u een email sturen naar shop@alpenlaendische-spezialitaeten.com. U zult dergelijke informatie dan niet meer van Tiroler Kräuterdestillerie ontvangen.

 

Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Tiroler Kräuterdestillerie?

De website kan hyperlinks bevatten die ervoor zorgen dat u, wanneer u op de advertentie klikt de website verlaat en op de website van een andere partij terechtkomt. Tiroler Kräuterdestillerie heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar door middel van de advertentie wordt gelinkt. Op het gebruik van deze websites van derden is een ander privacybeleid van toepassing. Tiroler Kräuterdestillerie accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. De privacyverklaring van Tiroler Kräuterdestillerie heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de website zijn verkregen.

 

Kan deze privacybeleid worden gewijzigd?

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op de website gepubliceerd.

29.12.2015

 

Gebruik van COOKIES door Tiroler Kräuterdestillerie

Om de website te kunnen aanbieden maakt Tiroler Kräuterdestillerie gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies bevatten informatie die de server van Tiroler Kräuterdestillerie naar uw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer zijn opgeslagen, niet beschadigen.

In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om bijvoorbeeld een volgend gebruik van de website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast uw IP-adres, geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. Ook worden cookies gebruikt om te voorkomen dat u te vaak dezelfde advertentie ziet. Voor het plaatsen van dergelijke cookies zal Tiroler Kräuterdestillerie indien wettelijk verplicht u vooraf – bij het eerste bezoek aan de Tiroler Kräuterdestillerie website – om toestemming vragen. Als u desgevraagd toestemming geeft, wordt deze toestemming door Tiroler Kräuterdestillerie opgeslagen zodat u niet bij elk bezoek aan de website opnieuw toestemming hoeft te geven. Wanneer u uw toestemming voor het gebruik van cookies wilt intrekken dan kunt u de cookies verwijderen of laten verwijderen door uw browser of virusscanner. Tiroler Kräuterdestillerie gaat er in dat geval van uit dat de toestemming voor het plaatsen van cookies is ingetrokken en zal u bij een volgend bezoek aan de website opnieuw om toestemming vragen. Indien u uw toestemming intrekt, kan het echter gebeuren dat u niet van alle mogelijkheden van de website gebruik kunt maken, of dat u geen toegang hebt tot bepaalde (onderdelen van) de website. Tot slot maakt Tiroler Kräuterdestillerie ook gebruik van Google Analytics. Tiroler Kräuterdestillerie gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te verkrijgen over hoe de website wordt gebruikt. Hieronder wordt toegelicht op welke wijze Google met de via de cookie verzamelde informatie om zal gaan en hoe u kunt voorkomen dat uw gegevens door Google worden verwerkt. Tiroler Kräuterdestillerie vraagt u bij het eerste bezoek aan de website toestemming voor het plaatsen van een Google Analytics cookie.

 

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken.

De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Indien de IP-anonimisering geactiveerd is op deze website dan wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in de andere lidstaten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort.

Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. Ten behoeve van de websitehouder, zal Google deze informatie verwerken om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitehouders op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gelinkt.

U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door in uw browser de daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u erop dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website te volste kunt benutten. Bovendien kunt u voorkomen dat de door het cookie verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google worden verzonden, bewaard en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl 

29.12.2015

 

100% veilig shoppen bij Tiroler Kräuterdestillerie

Tiroler Kräuterdestillerie werkt met de hoogste veiligheidsstandaarden, om uw persoonlijke gegevens tegen onbevoegde toegang te beschermen. Persoonlijke gegevens, aangaven met betrekking tot de betaling en bestelinformatie worden zowel bij het versturen als ook bij het opslaan op onze servers door adequate veiligheidssystemen beschermd.

 

Alle persoonlijke gegevens worden ten allen tijde via een SSL-Encryptie verstuurd.

Tiroler Kräuterdestillerie gebruikt bij de transfer van gegevens voor het betalingssysteem het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer). Deze techniek biedt de grootst mogelijke veiligheid en wordt daarom ook door bijvoorbeeld banken gebruikt om de gegevens tijdens het online banken te beschermen. U ziet, dat gegevens versleuteld worden verstuurd, aan het symbool van een sleutel of een slot op de statusbalk van uw browser. Uitvoerige informatie over SSL vindt u hier: http://nl.wikipedia.org/wiki/Secure_Sockets_Layer

 

Wat kan problemen met SSL veroorzaken?

Als u problemen met SSL heeft, kan dit komen, omdat u achter een firewall zit, die de SSL-technologie niet ondersteunt. Misschien ontbreekt bij uw configuratie ook een ingeschreven Security Proxy. Dit wordt echter normaal gesproken met een foutmelding aangegeven. Om het probleem op te lossen, dient u zich met uw netwerkadministrator in verbinding te zetten.

 

Copyright, algemene voorwaarden

Alle inhoud, teksten, grafieken en foto’s zijn eigendom van Tiroler Kräuterdestillerie en worden auteursrechtelijk alsook door andere eigendomsrechten beschermd. Deze inhoud mag op geen enkele manier gewijzigd worden of mag niet zonder schriftelijke toestemming op andere internetpagina’s of netwerkcomputers gebruikt of weergegeven worden. Elk gebruik van de inhoud voor publieke of commerciële doeleinden vereist een voorafgaande schriftelijke toestemming. Een inbreuk op deze voorwaarden verplicht tot een onmiddellijke vernietiging / verwijdering van alle inhoud die afgedrukt, gekopieerd, gedownload of op eender welke manier verkregen werd. Tiroler Kräuterdestillerie behoudt zich de vordering van verdere vergoedingsaanspraken voor.


De informatie op deze website wordt te goeder trouw verstrekt en zorgvuldig op de juistheid ervan gecontroleerd. Toch kunnen inhoudelijke en zakelijke fouten niet volledig uitgesloten worden. Tiroler Kräuterdestillerie vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid of garantie op juistheid, actualiteit en volledigheid van de verstrekte informatie. Alle specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen.

 

Nieuwsbrief

Bij inschrijving voor onze nieuwsbrief gebruiken we de door u opgegeven gegevens om u de nieuwsbrief toe te zenden. U kunt zich na inschrijving te allen tijden afmelden voor (het ontvangen van) de nieuwsbrief door het sturen van een e-mail aan newsletter@tiroler-kraeuter-destillerie.com of via een link in de nieuwsbrief.

Nieuwsbrief

Meld u aan en geniet van de voordelen Een geschenk van € 10 aankoopbonus

Newsletter

Meld u aan en geniet van de voordelen

 

 • Een geschenk van € 10 aankoopbonus
 • Als eerste op de hoogte blijven
 • Spannende nieuwigheden
 • Tegoedbonnen, winstspellen & meer"

Uw aankoop

Bestellen en genieten

 

 • Aankopen rechtstreeks bij de producent
 • Steeds in Tirol geproduceerd
 • Korte levertijden, persoonlijke service
 • Eerlijke prijzen en getrouwheidspunten verzamelen"

Uw getrouwheidspunten

Klantenrekening aanmaken en...

 

 • Bij elke aankoop punten verzamelen
 • Punten te allen tijde ingeruilden
 • Extra punten als u ons aanraadt
 • en veel meer"

Uw autentieke stukje Tirol

Al meer dan 100 jaar produceren we in de Tiroler Kräuterdestillerie met veel liefde en zorgvuldigheid authentieke Tiroolse drankspecialiteiten. Oude boerentradities en de natuur die ons omringt, staan daarbij centraal. Enkel zongerijpte vruchten, handgeplukte kruiden en wortels en het puurste water uit de Tiroolse bergbronnen destilleren wij voor u tot fijne brandewijnen en lekkere jenevers.

 

Het geliefde GletsjerIjs en alle andere Ijs- & Vuurlikeuren zijn al lang absolute klassiekers onder de sterke dranken, die u nergens anders zult vinden. De originele Tiroler Jagathee, de uitstekende boerenbitter en de klassieke fruitjenever zijn slechts enkele van onze authentieke Tiroolse producten. Met uw aankoop bij de Tiroler Kräuterdestillerie ontvangt u niet enkel een eerlijk en authentiek stukje Tirol, u helpt ook de landbouwstructuren en traditionele productiemethodes te behouden.


Meer Info

Verzending partners

 • DPD Versandpartner als Alternative zu GLS

Zekerheid Partner:

2018 Tiroler Kräuter Destillerie